Adres:
ul. Szkolna 5
62-080 Tarnowo Podgórne

Telefon/Fax
618146481

E-mail
sekretariat@sptp.pl

Obowiązek informacyjny:

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II  z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Szkolnej 5 zwana dalej Szkołą ; Szkoła prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań podstawowych z zakresu opieki, wychowania dzieci i młodzieży oraz kontaktowania się z Szkołą i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
  3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Szkoły sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE PODGÓRNYM

prowadzony na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

E-WERSJA ELEKTRONICZNA/P-WERSJA PAPIEROWA

 

1. Zbiór danych osobowych kadrowo – płacowych pracowników i współpracowników zatrudnionych w Szkole E/P
2. Zbiór danych osobowych kandydatów do pracy w Szkole P
3. Zbiór danych osobowych zawartych w umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Szkoły E/P
4. Zbiór danych osobowych uczniów korzystających z nauki w Szkole oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (Księga ewidencji uczniów Szkoły) P
5. Zbiór danych osobowych dzieci zamieszkujących rejon Szkoły objętych obowiązkiem szkolnym   a spełniającym go poza Szkołą (w innej placówce) E/P
6. Zbiór danych osobowych książka korespondencji przychodzącej i wychodzącej P
7. Zbiór danych osobowych osób mających upoważnienie do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej P
8. Zbiór danych osobowych osób wynajmujących nieruchomości E/P
9. Zbiór danych osobowych: Rekrutacja do szkoły E/P
10. Zbiór danych osobowych: Dziennik lekcyjny E/P
11. Zbiór danych osobowych: Dziennik zajęć świetlicy oraz zajęć pozalekcyjnych P
12. Zbiór danych osobowych: Arkusz ocen E/P
13. Zbiór danych osobowych: Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych E/P
14. Zbiór danych osobowych: Protokoły Rady Pedagogicznej E/P
15. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja dofinansowania do podręczników szkolnych E/P
16. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja pedagoga i psychologa E/P
17. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej E/P
18. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja wycieczek P
19. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja ubezpieczeń uczniów P
20. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja wypadków uczniów P
21. Zbiór danych osobowych: Karty zapisu dzieci do świetlicy P
22. Arkusz organizacji Szkoły E/P
23. Zbiór danych osobowych: Dziennik zajęć dodatkowych P
24. Zbiór danych osobowych: System Informacji Oświatowej E
25. Zbiór danych osobowych: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych E/P
26. Zbiór danych osobowych: Dobrowolne ubezpieczenie pracowników P
27. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja wypadków pracowników P
28. Zbiór danych osobowych: Umowy zlecenia E/P
29. Zbiór danych osobowych: Faktury/Rachunki P
30. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli E/P
31. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja badań lekarskich P
32. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja dofinansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli E/P
33. Zbiór danych osobowych: Dożywianie E/P
34. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja zwolnień z zajęć E/P
35. Zbiór danych osobowych: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej E/P
36. Zbiór danych osobowych: Rejestr arkuszy uczniów ubiegających się o kartę rowerową P