Rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN KONKURSU
„ MAM TALENT – Edycja IV ”

ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły.

CELE KONKURSU:
– popularyzowanie działań artystycznych
– rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
– promowanie młodych talentów
– rozwijanie zainteresowań uczniów
– promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
– wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności
– zaprezentowanie w środowisku szkolnym i lokalnym różnorodnych talentów
– integracja zespołu szkolnego

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów.
FORMA KONKURSU:
Krótka prezentacja:
– śpiew (obowiązkowy podkład muzyczny)
– taniec (obowiązkowy podkład muzyczny)
– zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
– pokaz umiejętności gry aktorskiej
– pokaz sprawności fizycznej
– prezentacja treści kabaretowych
– małe formy teatralne
– gra na dowolnym instrumencie
– recytacja
– występy sportowo-akrobatyczne
– zdolności manualne
– inne . . .
INFORMACJE OGÓLNE:
– Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
– Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie,
– Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 osób (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru)
– Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające jednak 10 minut; w przypadku występów grup powyżej 3 osób, prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.
– Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad nośnik z nagraniem podkładu muzycznego (PENDRIVE).
– Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
– Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, orkiestry, grupy innych uczestników biorących udział w występie.
– Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.
– Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.
– Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający: mikrofony, odtwarzacz – wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.
– Warunkiem uczestnictwa jest staranne wypełnienie karty zgłoszenia.
Etap I: 21 marca 2018r.,
Etap II: Kwiecień /Maj (termin zostanie podany później),
Etap Gminny
PRZEBIEG KONKURSU:
Uczestnicy zgłaszają się do udziału w konkursie poprzez wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz wypełniony formularz: ZGODA RODZICÓW (karta dostępna u p. Beaty Tracewskiej – Graczyk, p. Urszuli Narożnej i Agnieszki Jankowiak).
Karty należy oddać najpóźniej do dnia 16.03.2017r.
W dniu konkursu komisja ocenia każdy występ w skali od 1 do 5 ( gdzie 1 jest najniższą, a 5 najwyższą oceną punktową). Po każdym występie sumuje się otrzymane punkty.
Konkurs przebiega w kategoriach I-III i IV – VI.
O szczegółach przebiegu przesłuchania zainteresowani uczniowie zostaną powiadomieni indywidualnie (dziennik Librus).
Konkurs wygrywa uczestnik, który zdobył najwięcej punktów.
Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu „Mam Talent”.
Laureaci szkolnego MAM TALENT, będą reprezentować szkołę w gminnych eliminacjach.
Termin i regulamin konkursu może ulec zmianie.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA – WIELKANOC 2018”

I. ORGANIZATOR:
– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
– Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

II. CELE KONKURSU:
1. Wyrabianie poczucia piękna.
2. Ponowne i w przydatny sposób wykorzystanie odpadów.
3. Ugruntowanie nawyku wielkopolskiej gospodarności.
4. Wyrabianie nawyku segregacji odpadów.
5. Zwiększanie świadomości ekologicznej.
6. Podniesienie wiary we własne umiejętności.
7. Zwiększanie zdolności manualnych mieszkańców województwa wielkopolskiego.

III. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs kierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Uczestnicy konkursu ręcznie wykonają kartkę świąteczną z okazji Wielkanocy
Kartki konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:
1. Kategoria I – dzieci do 12 lat,
2. Kategoria II – młodzież od 13 do 20 lat,
3. Kategoria III – dorośli powyżej 21 lat.

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
1. Aktualny adres zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego.
2. Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna z surowców wtórnych (technika i materiał dowolne).
3. Maksymalna wielkość kartki nie może przekraczać formatu A5.
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
5. Kartki konkursowe na odwrocie nie mogą być opisywane (kartki opisane nie będą oceniane w konkursie)
6. Do nadesłanych kartek należy dołączyć n/w załączniki:
a). dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (załącznik nr 1 – karta informacyjna),
b) zgodę na wykorzystanie dzieła przez organizatorów do celów promocyjnych i edukacyjnych (załącznik nr 2 – oświadczenie). Podpisanie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu przez ZPKWW praw autorskich do nadesłanych kartek (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego).
(załączniki proszę skopiować do Worda i wydrukować włożyć do koszulki foliowej razem z kartką)
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób
trzecich, ewentualne zniszczenie kartek konkursowych podczas transportu.
8. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych
wymogów.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych kartek świątecznych.
10. Prace należy oddać do 27 lutego 2018 r. do koordynatora konkursu na terenie szkoły p. Katarzyny Gorzelanej sala B-11
V. NAGRODY:

ZPKWW ufunduje po 3 główne nagrody za miejsca we wszystkich kategoriach oraz po 10 wyróżnień w każdej kategorii (publikacje wydane przez ZPKWW). Nagrody zostaną przesłane laureatom i wyróżnionym na adres wskazany w karcie informacyjnej.
 marzec 2018 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora.

Załącznik nr 1.

KARTA INFORMACYJNA
(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

Imię i nazwisko autora:………………………………………………………………………..
Wiek: ………………………………………………..
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………

* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału
w Konkursie „Moja kartka świąteczna – Wielkanoc 2018”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 w celu udziału w Konkursie „Moja kartka świąteczna – Wielkanoc 2018” oraz upublicznienia ich w razie wygranej na stronie internetowej http://www.zpkww.pl/, a w szczególności wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w mediach oraz stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania mojej osoby jako laureata. Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Czytelny podpis autora pracy

* Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie „Moja kartka świąteczna – Wielkanoc 2018”

Działając w imieniu małoletniego …………………………………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 w celu udziału w Konkursie „Moja kartka świąteczna – Wielkanoc 2018” oraz upublicznienia ich w razie wygranej na stronie internetowej http://www.zpkww.pl/, a w szczególności wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach oraz stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata. Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
* Proszę o podpisanie odpowiedniego oświadczenia
Załącznik nr 2.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy/ pracy mojej córki-syna* przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego do celów promocyjnych i edukacyjnych.

Imię i nazwisko autora:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł pracy:
„MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA – WIELKANOC 2018”

……………………………………………. …………………………………………………………………..
(miejscowość i data) (podpis autora pracy lub podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

* niepotrzebne skreślić


 Konkurs plastyczny
pt. „ZIMOWA POMOC DLA ZWIERZĄT”

CELE KONKURSU:
– uwrażliwienie na potrzeby zwierząt w okresie zimy
– kształtowanie szacunku wobec przyrody
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci
– kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych

ZASADY:
– konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III;
– uczestnicy wykonują prace, która pokazuje w jaki sposób możemy pomóc zwierzętom zimą
– Technika wykonania pracy: dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, rzeźba itp.);
– Format pracy: dowolny;
– każda praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasa.

Prace oddajemy do 28.02.2018 r.:
– p. Natalia Pawlikowska sala 13
– p. Anna Starzonek sala 14
– p. Marta Szymczak sala 15

KRYTERIA OCENY PRACY:
– samodzielność wykonania pracy
– zachowana estetyka
– pomysłowość pracy
– zgodność z tematem konkursu.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Natalia Pawlikowska,
Anna Starzonek,
Marta Szymczak.
Prace pozostają do dyspozycji szkoły.


Świetlicowy konkurs „Laurka dla Babci i Dziadka”

Celem świetlicowego konkursu „Laurka dla Babci i Dziadka” jest promocja Dnia Babci i Dnia Dziadka, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni, wyzwalanie twórczej ekspresji i kreatywności.

Regulamin konkursu:
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-6.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej.
3. Technika wykonania pracy: dowolna.
4. Forma pracy: płaska .
5. Ocenie podlega: pomysł, estetyka oraz samodzielność wykonania pracy.
6. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć do 17.01.2018r. w świetlicy szkolnej (sala B26).
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 18.01.2018r. w dzienniku elektronicznym Librus.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu prace pozostają do dyspozycji świetlicy szkolnej.
9. Wybrane prace konkursowe zostaną wystawione i będzie można je obejrzeć w dniach 21 i 22 stycznia 2018r. na terenie Centrum Handlowego Auchan Swadzim.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje prac na terenie Centrum Handlowego Auchan Swadzim.
Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


Konkurs świetlicowy „Kalendarz Noworoczny”

Celem świetlicowego konkursu „Kalendarz Noworoczny” jest rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni, pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenie się uzyskanym efektem oraz wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

Regulamin konkursu:
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-6.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej.
3. Technika wykonania pracy: dowolna.
4. Forma pracy: płaska (format nie mniejszy niż A4) lub przestrzenna.
5. Ocenie podlega: pomysł, estetyka oraz samodzielność wykonania pracy.
6. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć do 26.01.2018r. w świetlicy szkolnej (sala B26).
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 30.01.2018r. w dzienniku elektronicznym Librus.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu prace pozostają do dyspozycji świetlicy szkolnej.
Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Zapraszamy uczniów klas II-VI naszej szkoły do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
Konkurs przeprowadzony jest w naszej szkole w kategoriach:
Żaczek klasy 2. szkół podstawowych;
Maluch klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5. i 6. szkół podstawowych.
Test konkursowy w kategorii Żaczek zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów: maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.
Test konkursowy w kategorii Maluch zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty: maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.
Test konkursowy w kategorii Beniamin zawiera 30 zadania o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów: maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.
W tym roku szkolnym konkurs odbędzie się w czwartek 15 marca 2018 r.
Koszt uczestnictwa wynosi 9 zł.
Pieniądze proszę wpłacać:
klasy drugie i trzecie u wychowawców klas,
klasy 4 – 6 u nauczycieli matematyki.
Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 15 grudnia.
Katarzyna Waśko – koordynator konkursu


Regulamin konkursu „Narysuj komiks o Złym Kocurku”

1. Organizatorzy:
a. Organizatorem konkursu „Narysuj komiks o Złym Kocurku jest wydawnictwo Mamania.
b. organizatorem etapu szkolnego jest biblioteka szkolna

2. Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa:
a. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu o tematyce związanej z przygodami Złego Kocurka, bohatera serii książek autorstwa Nicka Bruela.
b. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Uczestnicy mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego
wyrażoną na specjalnym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
c. Przedstawiciel ustawowy, wyrażając zgodę na udział uczestnika w konkursie, niniejszym
udziela upoważnienia nauczycielowi bibliotekarzowi do przesyłania pracy konkursowej

3. Przebieg konkursu:
a. Zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
b. Każda praca konkursowa powinna na odwrocie zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko autora
– imię i nazwisko bibliotekarza (nauczyciela)
– tytuł pracy
– numer i nazwę szkoły – miejscowość
c. Każda zgłoszona praca konkursowa może mieć tylko jednego autora.
d. Zgłoszenia i prace należy składać w bibliotece szkolnej do 19 stycznia 2018 r.

4. Ocena prac konkursowych, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
a. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję wytypowaną przez organizatora. Nagrodzone zostaną najciekawsze prace według swobodnej oceny członków komisji.
b. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 17 lutego 2018 roku. (Światowy Dzień Kota).
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych i portalach społecznościowych organizatora.

c. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas 0-3
– uczniowie klas 4-7
d. W obu kategoriach zostaną przyznane 3 nagrody – tablety graficzne
e. Informacja o nagrodzonych uczestnikach i ich opiekunach zostanie opublikowana
na stronach internetowych i portalach społecznościowych organizatora. Będzie też przesłana droga mailową do opiekunów nagrodzonych uczestników.
f. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach
na stronie internetowej i portalach społecznościowych organizatora.

5. Ochrona danych osobowych
a. Dane uczestników konkursu, uzyskane w czasie jego trwania, podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłaszając się do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. Prawa autorskie
a. Przystępując do konkursu, uczestnik, reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego, udziela organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia (licencji) na korzystanie ze zgłoszonej przez siebie pracy oraz wykonywanie praw należnych do niej.
b. Nagrodzeni uczestnicy, reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronach internetowych organizatora w celu ogłoszenia wyników konkursu i zaprezentowania zwycięskich prac.

7. Postanowienia końcowe
a. W konkursie, w charakterze uczestników, nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników organizatora.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian przebiegu i regulaminie konkursu.
c. Nośnik pracy konkursowej nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników konkursu.
d. Organizator może w każdym czasie unieważnić konkurs i nie rozstrzygać go bez podania przyczyny.


Konkurs plastyczny
z okazji Światowego Dnia Wolontariatu

Z okazji Światowego Dnia Wolontariatu serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-6 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym pod tytułem „Jestem wolontariuszem- w jaki sposób i komu mogę pomóc?” (kl.0-3) oraz „Wolontariat jest ok- plakat propagujący ideę wolontariatu” (kl.4-6).

Regulamin konkursu
I. Adresaci konkursu:
a. uczniowie klas 0-6
II. Cele konkursu:
Rozwijanie wśród uczniów:
a. wiedzy na temat wolontariatu i akcji wolontariackich
b. postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
c. otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
d. dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
III. Założenia organizacyjne
a. Jeden twórca lub zespół uczniów przygotuje plakat promujący wolontariat. Ilustracje zawarte w pracy plastycznej mogą dotyczyć następujących treści: kim jest wolontariusz, kto może być wolontariuszem, komu może pomagać wolontariusz, znane ogólnopolskie akcje wolontariacie.
b. format plakatu – A4 lub A3 wykonany dowolną techniką – rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.
c. prace plastyczne przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi
d. biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie
e. zgłoszone prace plastyczne powinny spełnić następujące wymagania:
1. odnosić się do idei wolontariatu
2. zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora/ autorów, klasa
f. prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw
g. organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

IV. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a. zgodność przygotowanego plakatu z tematem
b. kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, pomysłowość
c. zrozumiały i ciekawy sposób ujęcia tematu.
V. Rozstrzygnięcie konkursu:
a. termin składania prac: do 20.12.2017 r. (środa) do godz. 10:00
b. 21.12.2017 r. ogłoszenie wyników w dzienniku Librus
c. prace należy dostarczyć:
– kl.0-3 – do p. Agnieszki Teska- Kulczyńskiej s.38
– kl.4-6 – do p. Katarzyny Zatoka i p. Anny Dzięcioł (gabinet psychologiczno – pedagogiczny s. B27)

Liczymy na Was i mocno trzymamy kciuki!
organizatorzy konkursu


KONKURS ŚWIETLICOWY
CHOINKA BOŻONARODZENIOWA

CELE KONKURSU:
– pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
– doskonalenie umiejętności manualnych.
REGULAMIN KONKURSU:
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-6.
– Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-6.
– Konkurs polega na wykonaniu choinki bożonarodzeniowej techniką dowolną. Format przestrzenny- choinka musi sama samodzielnie i stabilnie stać, maksymalna wysokość choinki 1 metr.
– Do pracy należy dołączyć karteczkę z danymi autora (imię, nazwisko i klasa).
– Termin składania prac 11.12.2017r. w świetlicy szkolnej (świetlica główna B26).
– Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 13.12.2017r. w Librusie.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na oddanie pracy na kiermasz świąteczny.
Zapraszamy serdecznie
Wychowawcy świetlicy


KONKURS ŚWIETLICOWY KARTKA ŚWIĄTECZNA

CELE KONKURSU:
– pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
– doskonalenie umiejętności manualnych.

REGULAMIN KONKURSU:
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-6.
– Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-6.
– Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu kartki świątecznej techniką dowolną o rozmiarach nie większych niż 15×21 cm.
– W środku kartki nie należy umieszczać życzeń (kartki zostaną sprzedane na kiermaszu świątecznym).
– UWAGA! KARTKI NIE PODPISUJEMY! – proszę dołączyć samoprzylepną karteczkę z danymi autora (imię, nazwisko i klasa).
– Termin składania prac 11.12.2017r. w świetlicy szkolnej (świetlica główna B26).
– Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 13.12.2017r. w Librusie.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na oddanie pracy na kiermasz świąteczny.
Zapraszamy serdecznie
Wychowawcy świetlicy


Konkurs plastyczny
Projekt BOŻONARODZENIOWEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 0-6
Organizator: GOK SEZAM
Pomysłowe, wykonane samodzielnie prace, oddajemy do dnia 17 listopada 2017 r. do Pani Agnieszki Jankowiak.
Prace powinny być podpisane z tyłu pracy imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły oraz adresem zamieszkania.
Wszystkie prace spełniające ogólne warunki regulaminu zostaną przekazane organizatorowi.
Wymagania: Organizator nie narzuca techniki, a jedynym ograniczeniem dla przygotowanych projektów jest ich maksymalny format – A4 (297 x 420 mm).
Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.goksezam.pl

Zachęcam do udziału!
Koordynator konkursu
Agnieszka Jankowiak


ŚWIĄTECZNY KONKURS RODZINNY „ ANIOŁKOWO”

Uszyj Aniołka i weź udział w konkursie świątecznym!
Cele konkursu:
– pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych,
– kształtowanie myślenia twórczego i przestrzennego,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności poprzez realizację autorskich pomysłów,
– doskonalenie umiejętności manualnych i krawieckich.

Regulamin konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl.0-6 i ich rodzin.
• Konkursowy Aniołek musi być uszyty ręcznie lub na maszynie, wielkość Aniołka
i wybór tkanin dowolny.
• Aniołek może być tworzony indywidualnie, w grupach lub rodzinnie.
• Kryteria oceniania: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, staranność wykonania.
• Wszystkie Aniołki będzie można kupić podczas szkolnego kiermaszu świątecznego organizowanego 13.12.2017 r. (minimalna kwota za jednego Aniołka to 10 złotych).
Pieniądze ze sprzedaży Aniołków zostaną wpłacone na konto Rady Rodziców i przeznaczone na potrzeby uczniów naszej szkoły.
• Termin składania prac konkursowych: do 11.12.2017 r. (poniedziałek):
– kl. 0-III do p. Barbary Drab s.14 i p. Róży Sawala s.18,
– kl. IV-VI do p. Aldony Czubińskiej s.16 i p. Katarzyny Zatoka w s.B27.
• Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię Aniołka.
• Do Aniołka proszę dołączyć karteczkę o następującej treści: „Wyrażam zgodę
na przekazanie Aniołka na szkolny kiermasz świąteczny”.
• Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi: 13.12.2017 r. w Librusie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych
z konkursem materiałach, wystawach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
• Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy, a dla wszystkich uczestników – pochwały oraz punkty.
Organizatorzy:
B. Drab, A. Czubińska, R. Sawala, K. Zatoka, przy współpracy z Radą Rodziców


Konkurs Matematyczny KANGUR

Zapraszamy uczniów klas II-VI naszej szkoły do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzony jest w naszej szkole w kategoriach:

Żaczek klasy 2. szkół podstawowych;

Maluch klasy 3. i 4. szkół podstawowych;

Beniamin klasy 5. i 6. szkół podstawowych.

Test konkursowy w kategorii Żaczek zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów: maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.

Test konkursowy w kategorii Maluch zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty: maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

Test konkursowy w kategorii Beniamin zawiera 30 zadania o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów: maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

W tym roku szkolnym konkurs odbędzie się w czwartek 15 marca 2018 r.

Koszt uczestnictwa wynosi 9 zł.
Pieniądze proszę wpłacać:
klasy drugie i trzecie u wychowawców klas,
klasy 4 – 6 u nauczycieli matematyki.
Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 15 grudnia.

Katarzyna Waśko
koordynator konkursu


OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH – ŚWIETLIK

W związku ze zgłoszeniem naszej szkoły do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik, serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z klas II-VI do udziału w konkursie, który jest jednym z bardziej emocjonujących wydarzeń naukowych dla dzieci w Polsce!

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych, jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze, ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

KONKURS PRZEBIEGA W DWÓCH ETAPACH: etap przygotowawczy oraz test finałowy.

Etap przygotowawczy do Konkursu, polega na przeprowadzeniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 16 stycznia do dnia 13 marca 2018 r.

Drugi etap: test finałowy, odbywa się wyłącznie w drugi wtorek marca. Test finałowy XI edycji Konkursu odbędzie się 13 marca 2018 r.
Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 10 zł/os.

Uwaga! Wszystkie chętne osoby z kl. II – III prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa WYCHOWAWCOM, a także przekazanie im otrzymanej zgody na uczestnictwo i przetwarzanie danych osobowych oraz wpłatę pieniędzy najpóźniej do 12.01.2018 r.

Kl. IV – VI zgłaszają się do p. Katarzyny Gorzelany.

Zainteresowane osoby prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu: http://www.swietlik.edu.pl/regulamin

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy


Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt.Moja ulubiona postać z bajki”. 

CELE KONKURSU:
– popularyzacja literatury dziecięcej
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci
– kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych

ZASADY:
– konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III;
– uczestnicy wykonują swoją ulubioną postać z bajki;
– Technika wykonania pracy: dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, rzeźba itp.);
– Format pracy: dowolny;
– każda praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasa.

Prace oddajemy do 20.11.2017 r.:
– p. Natalia Pawlikowska sala 13
– p. Anna Starzonek sala 14
– p. Marta Szymczak, p. Aleksandra Gronek sala 15

KRYTERIA OCENY PRACY:
Samodzielność wykonania pracy.
Zachowana estetyka.
Pomysłowość pracy.
Zgodność z tematem konkursu.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Natalia Pawlikowska,
Anna Starzonek,
Marta Szymczak,
Aleksandra Gronek
Prace pozostają do dyspozycji szkoły.


REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO
SCIENCE – LUBIĘ TO!

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Przewodniczącym zespołu organizacyjnego konkursu oraz przewodniczącym komisji etapu finałowego jest Tomasz Ordza, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.
 • Konkurs został objęty patronatem Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Przemysława Wojtaszka.
 • Kontakt z organizatorem konkursu odbywa się poprzez adres e-mail: science.konkursprzyrodniczy@gmail.com
 • Konkurs składa się z 2 etapów szkolnego i finałowego. Członkami kapituły naukowej konkursu są: UAM dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM dr hab. Marlena Lembicz, dr Michał Bogdziewicz, dr Jakub Szymkowiak oraz przewodniczący komisji konkursowej Tomasz Ordza.
 • Konkurs obejmuje treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przyrody w szkole podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.) oraz inne zagadnienia wymienione w §30.
 • Konkurs skierowany jest dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych.
 • Terminy poszczególnych etapów konkursowych:

– etap szkolny odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1300,

– etap finałowy odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. (sobota) o godzinie 900.

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu konkursowego etapu szkolnego wynosi 50 min., natomiast etapu finałowego 90 min.

 • Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmowane są poprzez e-mail na adres organizatora najpóźniej do dnia 7.12.2017 r.
 • Dwa dni przed etapem szkolnym konkursu, drogą elektroniczną na adresy udostępnione przez nauczycieli zgłaszających szkołę do konkursu, rozesłane zostaną arkusze konkursowe oraz klucz odpowiedzi. Dyrektor placówki oraz nauczyciele odpowiedzialni są za przygotowanie odpowiedniej ilości testów oraz ich przechowanie z zachowaniem tajemnicy służbowej.
 • Rodzice uczniów muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w konkursie na przygotowanym druku konkursowym (załącznik 1), potwierdzając tym samym fakt zapoznania się z regulaminem konkursowym. Druki te przechowywane są u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej danej szkoły, którego powołuje dyrektor placówki.

Przystępujący do konkursu uczniowie rozwiązują test, który składa się zarówno z zadań otwartych jak i zamkniętych.

 • Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Do pierwszego etapu konkursu uczniowie zgłaszają się samodzielnie lub wytypowani są przez nauczycieli przedmiotu przyroda. Warunkiem uczestnictwa w szkolnym jak i finałowym etapie jest potwierdzona legitymacją szkolną tożsamość uczestnika.
 • Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie korzysta z żadnych urządzeń, które mogłyby mieć wpływ na zafałszowanie faktycznego wyniku ucznia.
 • W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy. Sytuacja ta jest odnotowana w protokole przebiegu konkursu (załącznik 2).
 • Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, podnosi rękę do góry, na wyraźny sygnał nauczyciela, nie przeszkadzając innym uczniom, wstaje i oddaje swój test komisji, po czym opuszcza salę konkursową.
 • W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu przewodniczący komisji konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu. Uczeń zostaje zdyskwalifikowany.
 • Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
 • Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego i finałowego odpowiada dyrektor szkoły lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, do której uczęszcza uczeń.
 • Dyrektor szkoły decyduje o ilości nauczycieli pracujących w komisji konkursowej etapu szkolnego. Natomiast nauczyciele zgłaszający uczniów i szkołę do konkursu są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg etapu szkolnego konkursu, a także biorą udział we wszystkich pracach niezbędnych do wyłonienia uczestników etapu finałowego. W ciągu 5 dni od przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu przesyłają oni na adres e-mail organizatora skan wypełnionego protokołu konkursowego.
 • Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej w ciągu 5 dni informuje uczniów o rezultatach konkursu.
 • Od rezultatów prac komisji etapu szkolnego i finałowego nie ma możliwości odwołania się. W przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu etapu finałowego istnieje możliwość odwołania się od jego wyników. Odwołanie odbywa się drogą e-mailową.
 • Na komisję etapu finałowego konkursu składają się członkowie Kapituły konkursu: prof. UAM dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM dr hab. Marlena Lembicz, dr Michał Bogdziewicz, dr Jakub Szymkowiak oraz przewodniczący komisji konkursowej Tomasz Ordza. Do komisji konkursowej na drodze losowania powołuje się także dwóch nauczycieli, których uczniowie będą brali udział w etapie finałowym. Losowanie to odbywa się na podstawie zgłoszeń uczniów wraz z opiekunami-nauczycielami w dniu etapu finałowego. Zadaniem komisji II etapu konkursu będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, sprawdzenie prac konkursowych oraz wypełnienie i podpisanie protokołu etapu finałowego (załącznik 3). Protokół ten może zostać przekazany do wglądu na prośbę opiekunów uczestników konkursu. Członkowie rodzin uczestników konkursu nie mogą być powołani do kapituły konkursu.
 • Do etapu finałowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 40 na 50 możliwych punktów.
 • Etap finałowy odbędzie się w Collegium Biologicum przy ul. Umultowskiej 89.
 • Wyniki konkursu ogłaszane są w formie komunikatu, w wersji elektronicznej – strona Szkoły – organizatora konkursu oraz e-mail, do tygodnia od daty przeprowadzenia etapu finałowego.
 • W przeciągu dwóch tygodni od zakończenia etapu finałowego testy konkursowe oraz zgody na uczestnictwo ucznia w konkursie należy zniszczyć. Z wyjątkiem testu uczniów, którzy dostali się do finału i zgody opiekunów na udział w konkursie. Dostarczane są przez nauczycieli na finał i przekazywane organizatorowi.
 • Zwycięzcy etapu finałowego otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów, a także siedmiu pierwszych finalistów otrzymuje w nagrodę udział w zajęciach prowadzonych  przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM w terminie uzgodnionym z organizatorem, natomiast wszyscy finaliści drogą elektroniczną otrzymają certyfikat uczestnictwa w konkursie potwierdzający udział w etapie finałowym zmagań.
 • Decyzje odnośnie wszystkich zdarzeń nie przewidzianych w regulaminie podejmuje organizator konkursu.

 

 • Zakres treści i umiejętności uczniów sprawdzane na poszczególnych etapach:

 • planowanie prawidłowego przebiegu doświadczenia przyrodniczego
 • przyrządy i metody pracy przyrodników oraz dyscypliny naukowe science
 • cechy budowy i czynności życiowe organizmów
 • biologia człowieka i zachowanie homeostazy organizmu
 • czytanie, rozumienie, analizowanie i przetwarzanie wiadomości z różnych typów map oraz planów
 • bezpieczeństwo wypraw turystycznych
 • przeliczanie skali
 • pasowe ukształtowanie terenu Polski
 • ekosystemy świata
 • biologia i ekologia kręgowców oraz bezkręgowców świata; królestwa grzybów, bakterii i protistów
 • biologia i ekologia roślin
 • gatunki roślin występujących na świecie
 • ustawowe formy ochrony przyrody stosowane w Polsce
 • położenie geograficzne Polski w Europie
 • turystyka w Polsce i na świecie
 • położenie i cechy Morza Bałtyckiego
 • geologia Polski
 • państwa europejskie, ich położenie na mapie, stolice i cechy charakterystyczne
 • rozmieszczenie kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej,
 • znajomość mapy fizycznej świata: największe pasma górskie, najdłuższe rzeki, największe jeziora; rzeki, jeziora, góry
 • historia odkryć geograficznych
 • odczytywanie położenia geograficznego na kuli ziemskiej (długość i szerokość geograficzna)
 • pogoda i klimat
 • odczytywanie, analizowanie i przetwarzanie danych z klimatogramów i innych wykresów; obliczanie amplitudy i średnich
 • trzy stany skupienia, cechy substancji i ich przemiany
 • drobinowy model budowy materii
 • zjawiska elektryczne, magnetyczne, optyczne, mechaniczne i  akustyczne
 • odkrycia i prace Marii Skłodowskiej-Curie
 • Ziemia w Układzie Słonecznym
 • ruch obiegowy i obrotowy Ziemi
 • wpływ człowieka na środowisko naturalne i ochrona środowiska.

Literatura pomocnicza przy przygotowaniu się do konkursu:

 • Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń z przyrody dla klas IV – VI szkoły podstawowej, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
 • Atlasy do przyrody dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
 • Dostępne atlasy i przewodniki do rozpoznawania roślin, zwierząt i grzybów np. Jan Sokołowski, Ptaki Polski
 • Strony internetowe Parków Narodowych Polski
 • Atlasy geograficzne.

Przewodniczący Komisji Konkursu Przyrodniczego

Science – lubię to!

Tomasz Ordza

 

Załącznik nr 1

 

……………………………………..                                                              ……………………………………

……………………………………..                                                                          miejscowość, data

imiona i nazwiska rodziców

(prawnych opiekunów)

……………………………………..

……………………………………..

adres rodziców (prawnych opiekunów)

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki*………………………………………………………………………..

                                                               (imię/imiona i nazwisko dziecka)

urodzonego/urodzonej dnia. ………………………………… w…………………………………………………..

    (data urodzenia)                                            (miejsce urodzenia)

 

ucznia/uczennicy………………………………………………………………………………………………………….

(dokładana nazwa i adres szkoły)

w Konkursie Przyrodniczym: Science – lubię to!

organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, a pod patronatem Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych syna/córki* na potrzeby konkursu.

………………………………………………………………………..

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


Gminny Konkurs Plastyczny dla klas 0-6

TEMAT: Moja OJCZYZNA

ORGANIZATOR: GOK SEZAM

Format: A4

Technika dowolna

Termin oddania podpisanych  prac do  06.11.2017r.  godz. 9.00.  (prace przyjmuje p. Agnieszka Jankowiak – nauczycielka plastyki – sala B22).

Prace należy czytelnie podpisać: imieniem, nazwiskiem , klasą oraz pełną nazwą szkoły (Szkoła Podstawowa nr1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

Najciekawsze prace uczniów będzie można oglądać na wystawie plastycznej, eksponującej prace uczniów z gminnych  szkół w dniu 11 listopada w Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Zachęcam do udziału w konkursie

koordynator na terenie szkoły

Agnieszka Jankowiak


 Konkurs Matematyczny – „As matematyczny” dla klas II-III

Regulamin konkursu:

1. Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas II-III
2. Pierwszy etap konkursu trwa od października  2017 r. do marca 2018 r.
3. Co miesiąc  chętni uczniowie otrzymują od  nauczycieli prowadzących ten konkurs (dla klas II- p. Dorota Góra-Jandy, dla klas III- p. Małgorzata Strugała-Matuszewska) Kartę zadań konkursowych. Każda karta zawiera 5 zadań. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. (łącznie za Kartę zadań: 10 pkt., a za cały I etap konkursu: 60 pkt.)
4. Karty zadań należy dostarczyć organizatorom do dnia wskazanego na karcie zadań.
5. Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich Kart zadań (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).
6. II etap konkursu odbędzie się w maju 2018 r. Do II etapu przechodzi po 20 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.
7. W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych. Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując comiesięczne Karty zadań.
8. Za II etap konkursu można będzie zdobyć maksymalnie 60 punktów.
9. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów (maksymalnie 120 pkt.).
10. Wyniki konkursu, dyplomy i nagrody rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.
11. Forma konkursu jest pisemna.
12. Rozwiązane karty zadań ze zdobytymi co najmniej dwoma punktami, będą nagradzane pochwałami dla uczniów.


REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„KSIĄŻKOMANIA”

Adresat:

 • uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VI

Cele konkursu:

 • popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych ;
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji;
 • pobudzanie twórczego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności językowych uczniów;
 • motywowanie uczniów do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;

Organizator:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym – etap szkolny

Zadanie konkursowe:

 • Zareklamowanie ulubionej książki w formie krótkiego filmu – rodzaj i gatunek prezentowanej literatury jest dowolny.
 • Zalecane jest posługiwanie się mówioną odmianą języka. Plansze z napisami mogą być jedynie wsparciem dla aktorów.
 • Film może zostać nagrany w wybranym języku: polskim lub obcym.
 • Czas projekcji filmu jest ograniczony do 3 minut (dłuższe filmy nie będą podlegać ocenie).
 • Możliwe są różne rodzaje filmu, np.: etiuda filmowa, reportaż, wywiad.

Kryteria oceny prac:

 • bogactwo językowe wybranego języka;
 • oryginalna forma prezentacji książki;
 • poziom artystyczny filmu.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI.
 • Film reklamujący książkę może być przygotowany przez 1-3 uczniów.
 • Każda szkoła może dostarczyć wyłącznie jeden film po uprzednio przeprowadzonych eliminacjach szkolnych.
 • Prace powinny być opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem ucznia – reżysera filmu.
 • Film musi zostać zapisany na płycie DVD w jednym z podanych formatów pliku wideo: AVI, MP4, MOV, WMV.
 • Film musi zostać przesłany wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów oraz nauczyciela (załączniki dostępne w bibliotece szkolnej) .

Komisja konkursowa i nagrody:

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz

w kategorii języków obcych.

 • Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 • Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni.

 Terminy:

 • etap szkolny – do 10 stycznia 2018 r.,
 • ocena prac i wybór laureatów konkursu: koniec lutego 2018 r.,
 • wręczenie wyróżnień: 23 marca 2018 r. – podczas Targów Edukacyjnych.

Konkurs Szkolna Liga Czytelników

REGULAMIN
Konkursu Szkolna Liga Czytelników
1.Konkurs „Szkolna Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 1 – 6 szkół podstawowych.
2.Konkurs jest organizowany na dwóch poziomach: kl. 1 – 3 i 4 – 6.
3.Celem konkursu jest:
•promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,
•kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
•rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,
•promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
•rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.
4.Organizatorem konkursu jest BIBLIOTEKA SZKOLNA Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
5.Konkurs przebiega w trzech etapach:
•indywidualne rozwiązywanie kart pracy
•test kwalifikacyjny
•finał
6.Etap pierwszy rozpoczyna się 30 października 2017 r. i trwa do 23 marca 2018 r.:
a) uczestnicy pierwszego etapu zdobywają punkty poprzez czytanie proponowanych przez organizatora książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów (lista książek jest dostępna w BIBLIOTECE SZKOLNEJ).
b) testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne.
c) dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz
z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice uczniów
kl. 1-6 nie powinni jednak wypełniać testu, a jedynie wspierać dzieci, pomagać, pełnić rolę doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji.
d) każdy formularz SzLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów.
e) uczestnicy konkursu po formularze SzLC zgłaszają się do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
f) za każdy formularz uczestnicy konkursu mogą otrzymać punkty tylko raz.
g) ocenie podlegają jedynie testy zawierające następujące dane uczestnika: imię
i nazwisko, klasa, szkoła.
h) uczniowie mogą oddawać formularze do 23 marca 2018 r.
i) koordynator etapu szkolnego może przyznać uczniowi punkty za zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka. Maksymalnie można przyznać w ten sposób punkty za dwa konkursy.
j) uczestnicy konkursu, którzy rozwiążą 10 testów biorą udział w teście kwalifikacyjnym do finału. Test kwalifikacyjny odbywa się w bibliotece szkolnej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.
k) termin testu kwalifikacyjnego ustala koordynator etapu szkolnego.
l) po troje zawodników na obydwu poziomach (kl. 1-3 i 4-6) którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przechodzi do szkolnego finału. W przypadku trudności w wyłonieniu finalistów na skutek równej liczby punktów, organizator konkursu przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).

ZAPRASZAMY


Konkurs „Złota Żabka”

Drodzy uczniowie klas VI, zachęcamy Was do udziału w Konkursie Złota Żabka w Dziedzinie MATEMATYKI oraz w Dziedzinie LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO.

REGULAMIN:
W roku szkolnym 2017/18 w Konkursie „Złota Żabka” mogą brać udział (wybierając dziedzinę) uczniowie klas 6 i 7 szkół podstawowych w województwie wielkopolskim.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.
I etap odbędzie się w zgłoszonych szkołach w terminach:
Z matematyki:
16 listopada 2017r. (czwartek),
z języka polskiego i literatury:
17 listopada 2017r. (piątek).

Rozpoczęcie o godz. 10.00, czas na rozwiązanie zadań -45 minut.

II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 17 marca 2018r. (sobota) w Swarzędzu.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Zgłaszać można się DO ŚRODY 18.10 2017r. u nauczyciela matematyki lub języka polskiego.
Zapraszamy!

 


KONKURS na „Najładniejszy różaniec”

REGULAMIN KONKURSU na „Najładniejszy różaniec”

„Módlcie się, módlcie się wiele,
Każdego dnia odmawiajcie Różaniec”
Jan Paweł II

CELE KONKURSU:

• pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
• pobudzanie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
• rozwijanie kreatywności uczniów,
• rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej.

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas O – III i IV – VI;
2. Uczniowie wykonują różaniec dowolną techniką, indywidualnie.
3. Zachęcamy, aby wykorzystać różne materiały i pomysły na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.
Termin oddawania prac: do dnia 20.10.2017 r. u organizatorów konkursu.
4. Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
5. Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 23 października 2017 r. a najładniejsze prace zostaną wystawione na szkolnych korytarzach.

KRYTERIA OCENY PRAC:

– oryginalność pomysłu,
– estetyka wykonania,
– samodzielność,
– walory artystyczne.
Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły.
Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska, Tomasz Górny

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Szkolny konkurs czytelniczy o Harrym Potterze

Regulamin 
Szkolnego konkursu czytelniczego o Harrym Potterze
I. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
II. Celem konkursu jest:
1. Rozbudzanie motywacji czytania.
2. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia.
3. Kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem.
III. Zakres materiału:
1. Powieści z serii „Harry Potter” J.K.Rowling.
IV. Zwycięzców wyłania jury na podstawie liczby zdobytych punktów. Zwycięzcy otrzymują punkty zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole oraz nagrody – niespodzianki.
V. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w bibliotece szkolnej do piątku,
27 października 2017 r.
VI. Konkurs ma formę pisemną. Zostanie przeprowadzony w bibliotece szkolnej
6 listopada 2017 r. (poniedziałek). O godzinie rozpoczęcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 30 października.


Konkurs „Tales of the World” „Bajki świata”

Drodzy Uczniowie klas 0-3!

Z okazji Szkolnego Dnia Języków zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie pt.”Tales of the World”/”Bajki świata”.
Prosimy byście:
1) narysowali, namalowali lub wykleili,
2) na kartkach formatu A3 lub A4,
3) bajkę z jakiegoś kraju,
4) w formie komiksu lub kadrów z filmu,
5) opisy, nazwy postaci lub/i proste dialogi powinny być w języku angielskim
( minimum 5 scen + tytuł + ew. proste dialogi + kraj, z którego bajka pochodzi)
6) oddawali podpisane prace swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 16 PAŹDZIERNIKA.

Miłej pracy i zabawy oraz powodzenia życzą
Nauczyciele Języków Obcych


Konkurs świetlicowy „Bezpieczna droga do szkoły”

Celem świetlicowego konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” jest popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci.
Regulamin konkursu:
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-6 uczęszczający do świetlicy szkolnej.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej przedstawiającej bezpieczne i zgodne z przepisami zachowania w drodze do szkoły.
3. Technika wykonania pracy: dowolna.
4. Forma pracy: płaska (format nie mniejszy niż A4) lub przestrzenna.
5. Ocenie podlega: pomysł, estetyka oraz samodzielność wykonania pracy.
6. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć do 05.10.2017r. w świetlicy szkolnej (sala B26).
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 06.10.2017r. w dzienniku elektronicznym Librus.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu prace pozostają do dyspozycji świetlicy szkolnej.
Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


Konkurs „Nakręć się na angielski. Nakręć się na niemiecki”

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w szkolnym konkursie językowym „Nakręć się na angielski. Nakręć się na niemiecki.” związanym z planowanym na październik Szkolnym Dniem Języków Obcych.

Aby wziąć udział w naszym konkursie należy nagrać przy pomocy telefonu komórkowego krótki (max. 3 minutowy) filmik prezentujący wybrany przez uczniów dowolny kraj. Prezentacja ma być przygotowana i przedstawiona przez uczniów w języku angielskim. Można również podać zwroty grzecznościowe w języku wybranego kraju (np. dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, miłego dnia, jak się masz?)

Prace można wykonywać samodzielnie lub w grupach. Ilość osób w grupach nie jest limitowana (grupą może być cała klasa).

Filmiki z prezentacjami nie mogą być nagrywane na terenie szkoły.

Autorzy najbardziej oryginalnych prezentacji zostaną nagrodzeni nie tylko punktami dodatnimi, ale również oceną celującą z języka angielskiego.

Materiały filmowe prosimy dostarczać do nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego na pendrive’ach do dnia 16.10.2017.

Czekamy na Wasze prace.
Nauczyciele języków obcych.


LUBIĘ HISTORIĘ – konkurs dla klas 4-6
1.Od poniedziałku uczestnik może zgłosić się po kartkę z zadaniem konkursowym.
2.Zadania związane są głównie z historią, ale mogą również dotyczyć wiadomości z innych przedmiotów.
3.Udzielając odpowiedzi należy podać dokładną nazwę źródła z którego korzystaliśmy (tytuł, imię i nazwisko autora, numer strony, rok wydania).
3.Odpowiedzi PISZEMY RĘCZNIE i podpisane kartki oddajemy do piątku.
Zadania konkursowe – za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt. i od 0.5 do 1 pkt. za źródło (internet lub książka).
5.Za oddanie wszystkich kartek z poprawnie rozwiązanymi zadaniami, w danym miesiącu, uczeń otrzymuje 3 pkt.
6.Jeżeli tydzień rozpoczyna się innym miesiącem i kończy innym, to punkty przydzielane są na rozpoczynający się miesiąc.

KONKURS TRWA CAŁY ROK!

– pierwsza tura 11 wrzesień – 19 styczeń
– druga tura 29 styczeń – 25 maj

DO KONKURSU MOŻESZ WŁĄCZYĆ SIĘ W KAŻDEJ CHWILI – ODWAGI!!!

Organizator: Małgorzata Duda


WAKACJE JUŻ ZA NAMI, ALE LATO JESZCZE W TRAKCIE.
CIESZĄC SIĘ PROMIENIAMI SŁOŃCA I CIEPŁEM  Z PEWNOŚCIĄ SPĘDZACIE CZAS BARDZO AKTYWNIE. POCHWALCIE SIĘ, JAKIE SPORTY UPRAWIACIE.

Zapraszamy do KONKURSU PLASTYCZNEGO, odbywającego się w ramach Programu Promocji Zdrowia, „LATO NA SPORTOWO”.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie i wspieranie aktywności fizycznej oraz zdrowego spędzania wolnego czasu
 2. Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka i jego wrażliwości estetycznej
 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi
 4. Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej

REGULAMIN KONKURSU

Tematyka: Praca konkursowa – plastyczna; własna interpretacja tematu prezentująca letnią aktywność sportową

Warunki uczestnictwa: Konkurs jest adresowany do uczniów klas 0 – VI szkoły podstawowej, z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy 0 – III i IV – VI.

Zasady konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca letnie zabawy sportowe.
 2. Format: praca plastyczna – A4, A3 (podłoże papierowe).
 3. Technika prac: dowolna, płaska.
 4. Na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu należy umieścić:

– imię i nazwisko autora pracy,

– klasę.

 1. Termin składania prac: prace należy złożyć do ostatniego dnia lata astronomicznego,
  czyli czwartku 21.09.2017r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22.09.2017r.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.09.2017r. w dzienniku elektronicznym Librus.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, wystawach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
 3. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Jury oceniać będzie: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność i technikę oraz estetykę wykonania.
 4. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy, a dla wszystkich uczestników – pochwały
  oraz punkty.
  Prosimy o dostarczanie prac do: Aldony Czubińskiej – sala 16, Róży Sawali – sala 18

Serdecznie zapraszamy do twórczej aktywności i podzielenia się pomysłami na superowe sportowe spędzenie letnich wolnych chwil !!! Malujcie, rysujcie, wyklejajcie !!! Czekamy na Wasze prace !!!

Organizatorzy konkursu:

Aldona Czubińska i Róża Sawala


Konkurs Matematyczny– „Bzik matematyczny”

Regulamin konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV – VI.
 2. Pierwszy etap konkursu trwa od października 2017 r. do marca 2018 r.
 3. Co tydzień chętni uczniowie pobierają jedno zadanie z pojemników umieszczonych
  w salach matematycznych A4 i A6 – dostosowane odpowiednio do poziomu klas.
 4. Rozwiązane zadanie należy wrzucić do poniedziałku kolejnego tygodnia,
  do oznaczonego  pojemnika w salach A4 i A6. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt.
 5. Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich zadań (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).
 6. II etap konkursu odbędzie się w maju 2018 r. Do II etapu przechodzi po 10 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.
 7. W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych – dostosowany do poziomu klas.
  Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując cotygodniowe zadania.
 8. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.
 9. Wyniki konkursu i dyplomy rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.
 10. Forma konkursu jest pisemna.
 11. Rozwiązanie przynajmniej trzech zadań w miesiącu będzie premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.